// //

Rekisteri- ja tietoturvaseloste

Rekisterinpitäjän nimi
Kone Makkonen Oy
Y-tunnus: 0881895-8

Osoite: Alasuutarintie 3
48400 Kotka

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Sami Makkonen
Alasuutarintie 3
48400 Kotka
05-2255900
sami.makkonen@mckone.fi

Rekisterin nimi

Kone Makkonen Oy:n

 • Ty√∂ntekij√§rekisteri
 • Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien velvollisuuksien täyttämiseksi.

Ty√∂ntekij√§rekisteri: Ty√∂sopimuksen allekirjoittaneiden henkil√∂iden henkil√∂tietoja k√§sitell√§√§n ty√∂nantajan ty√∂sopimuksella m√§√§ritettyjen velvoitteiden hoitamiseksi. K√§sittely perustuu ty√∂sopimuslakiin (2001/55, erit. 2. luku).

Asiakasrekisteri: Henkil√∂tietoja k√§sitell√§√§n asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyv√§n suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehitt√§miseen ja suunnittelemiseen sek√§ markkinointiin, et√§myyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestint√§√§n, joita voidaan toteuttaa my√∂s s√§hk√∂isesti ja kohdennettuna.

Lisäksi verotusmenettelylain (1558/1995) 15 b §:ssä säädetään päätoteuttajan tiedonantovelvollisuuksista ja muiden työmaalla toimivien yritysten velvollisuudesta antaa päätoteuttajalle tietoja.

Tarkempi ohjeistus tiedonantovelvollisuudesta löytyy verohallinnon diaarinumerolla A83/200/2017 (erit. kappale 3).

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

Työntekijärekisteri sisältää seuraavia tietoja:

työntekijöiden perustiedot, kuten

 • etu- ja sukunimet
 • henkil√∂tunnus tai syntym√§aika
 • kotiosoite, puhelinnumero ja s√§hk√∂postiosoite
 • ty√∂suhteeseen liittyv√§t tiedot
 • ty√∂- tai palvelussuhteen laatua koskevat tiedot
 • henkil√∂n verotukseen liittyv√§t tiedot
 • tilastointiin liittyv√§t tiedot
 • osaamiset

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, s√§hk√∂postiosoite)
 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja p√§√§ttymisajankohta sek√§ -tapa
 • Y-tunnus (yritykset) tai henkil√∂tunnus

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • asiakasnumero
 • y-tunnus tai henkil√∂tunnus
 • laskutus- ja perint√§tiedot
 • yhteyshenkil√∂t (nimi, puhelin, s√§hk√∂posti)
 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sek√§ luokitteluun liittyv√§t tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sek√§ asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, s√§hk√∂postit sek√§ tukiviestit)
 • Muut tunnistetiedot (mm. henkil√∂n julkinen IP-osoite)
 • Seurantatiedot (s√§hk√∂isten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot)
 • Ev√§stetiedot (lue lis√§√§ ev√§stek√§yt√§nn√∂st√§mme)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön omalla suostumuksella annetut tiedot joko verkkopalvelussa olevilla lomakkeilla tai myynti- ja esittelytapahtumissa sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä verkkopalvelun analysointia ja kehittämistä tukeva aineisto.

Ty√∂ntekij√§rekisteri: Rekister√∂ity√§ koskevia henkil√∂tietoja ker√§t√§√§n rekister√∂idylt√§ itselt√§√§n.

Asiakasrekisteri: Rekister√∂ity√§ koskevia henkil√∂tietoja ker√§t√§√§n rekister√∂idylt√§ itselt√§√§n

Tietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Kone Makkonen Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja käsitellään EU:n tai ETA:n alueella sekä niiden ulkopuolella. Tietoja ei luovuteta muiden kuin Kone Makkonen Oy:n hyödynnettäväksi. Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä.

A Manuaalinen aineisto
Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.

Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

B Automaattisesti käsiteltävät aineistot
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.

Tietosuojailmoituksen muuttaminen

McKone pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 21.4.2020